Polyethylene Telephthalate (PET)

Mã sản phẩm: Hạt nhựa PET

Prompt delivery to customer's warehouse

Flexible Payment

Full of CO, CQ documents

Quick buying consulting

‭+84.899 388 988

Hạt nhựa PET được chia thành các loại sau:

  • Hạt nhựa PET thổi chai triết rót lạnh.
  • Hạt nhựa PET thổi chai triết rót nóng.
  • Hạt nhựa PET thổi chai triết rót nhiệt độ thường.