HDPE F5101 ARAMCO

Liên hệ

LDPE E1970 ARAMCO

Liên hệ

PP CP55N ARAMCO

Liên hệ

PP CP90NK ARAMCO

Liên hệ

PP CP90N ARAMCO

Liên hệ

PP 150GK ARAMCO

Liên hệ

PP HP150G ARAMCO

Liên hệ

LDPE 2427H BASELL

Liên hệ

LDPE 2427K BASELL

Liên hệ

PP 348N BASELL

Liên hệ

PP 748H HMC

Liên hệ

PP 500N BASELL

Liên hệ

PP 456J BASELL

Liên hệ

PP 1151K OMAN

Liên hệ

PP 4128N OMAN

Liên hệ

PP 2100S OMAN

Liên hệ

PP 4102M OMAN

Liên hệ

PP 1102K OMAN

Liên hệ

PP 2100N OMAN

Liên hệ

LLDPE 10181

Liên hệ

LLDPE 20186

Liên hệ

HDPE HM10561

Liên hệ

HDPE HB23551

Liên hệ

HDPE HF09522

Liên hệ

PP PHF1001

Liên hệ

PP PHJ1202

Liên hệ

PP PHY0351

Liên hệ